Privacybeleid

PRIVACYBELEID DOEN! ACTIVITEITENCENTRUM VENRAY    

Inleiding DOEN! verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door DOEN!.

Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt DOEN! persoonsgegevens? DOEN! verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van DOEN! en de daarbij aangesloten werkzame organisatieonderdelen, waaronder het project Coach4You;
  • Deelnemers aan de activiteiten van DOEN!;
  • Pupillen en ouders/verzorgers van pupillen die begeleid worden door de coaches van Coach4You;
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij DOEN! of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Bestuur, teamleiders en hun assistenten, coaches en coördinatoren van DOEN! verwerken persoonsgegevens in Word en Excel.

Waarvoor verwerkt DOEN! persoonsgegevens? Als u lid of deelnemer wilt worden van DOEN! of aan de slag wilt gaan als teamleider, coach, vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om met u te communiceren over bestuurlijk nieuws, over activiteiten van (nieuwe) groepen en uw deelnames. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, eigen bijdragen, subsidieverantwoording en dergelijke.

Verwerkt DOEN! ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. In het bijzonder bij de coaches en coördinatoren van Coach4You kunnen deze gegevens relevant zijn. DOEN! controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat DOEN! met mijn persoonsgegevens om? Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? Binnen DOEN! kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden, teamleiders of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen en buiten DOEN!. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer betrokkene daar geen bezwaar tegen heeft. Dat wordt apart vastgelegd. DOEN! zal, kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap en/of deelname aan activiteiten worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals leden- en deelnemersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze informatie mogelijk oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Bijzondere persoonsgegevens van pupillen van Coach4You en hun ouders/verzorgers worden binnen 6 maanden na beëindiging van de coaching vernietigd.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is DOEN! gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens DOEN! van mij verwerkt? Ja, op verzoek wordt inzage verstrekt in de gegevens die worden vastgelegd. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend via mailadres: info@doenvenray.nl. Voor het project Coach4You via het mailadres: info@coach4youvenray.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door DOEN! kunt u altijd contact opnemen met DOEN! via mailadres: info@doenvenray.nl. Voor het project Coach4You via het mailadres: info@coach4youvenray.nl

Wijzigingen privacy beleid DOEN! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

 

 

Bezoek ons

Heuvelstraat 4

5801 CS

Venray

Neem contact op

info@doenvenray.nl

© 2021 DOEN! Activiteitencentrum Venray | Ontworpen door D&A Creative Business | Hosting door WordPress | Privacybeleid