Over ons

Over ons

DOEN! Activiteitencentrum Venray is een actieve vereniging die aan volwassenen een grote diversiteit aan activiteiten aanbiedt op het gebied van hobby’s, creativiteit, educatie, ICT etc. en daarbij een sociale binding met de maatschappij stimuleert en nastreeft.
De leden van de vereniging zijn het bestuur en de teamleiders/aanbieders van de diverse activiteiten.
Het bestuur is daarbij in materiële en organisatorische zin voorwaarde scheppend.
Het stimuleert  zijn teamleiders om zijn/haar kennis, kunde en ervaring op het gebied van beroep, vakmanschap of hobby op een vakkundige manier over te dragen aan anderen.

Het bestuur
Voorzitter: Victor Weijs
Secretaris: Pierre Swinkels
Penningmeester: Ton Beterams
Leden: Jan Kreutz en Maria aan den Boom

Doelstelling
DOEN! stelt zich ten doel activiteiten te organiseren, die expliciet tot doel hebben om kennis en vaardigheden van volwassenen niet verloren te laten gaan. Door middel van allerlei activiteiten delen we elkaars kennis en vaardigheden, die doorgaans tot uiting komen in allerlei hobby’s, vaardigheden en interesses
DOEN! biedt haar activiteiten aan volwassenen van alle leeftijden aan.
DOEN! heeft tot doel om volwassenen in de gelegenheid te stellen om hun kennis, kunde en/of vaardigheden belangeloos ter beschikking te stellen aan eenieder die daarom vraagt.
DOEN! is er voor jong en oud, maar ook voor organisaties, instellingen, bedrijven, scholen, etc.
DOEN! laat het mes aan twee kanten snijden: de aanbieder (teamleider) heeft een sociale binding met de maatschappij en de aanvrager (deelnemer activiteit) is daarbij gebaat.

Werkwijze
DOEN!
volgt om zijn doelstelling te bereiken een 2-sporen beleid:
• DOEN! biedt aanbieders de mogelijkheid zich aan te melden om hun kennis en ervaring belangeloos over te dragen aan anderen.
• DOEN! tracht bij voortduring na te gaan aan welke activiteit zowel jong als oud in onze samenleving behoefte heeft.
Is dit vastgesteld, dan zoekt het bestuur daarvoor zelf een passende aanbieder die voldoende kennis in huis heeft om deze activiteit als teamleider te leiden.
DOEN! roept vervolgens door middel van publicaties in de media, kabelkrant en affiches belangstellenden op zich aan te melden als deelnemer.
DOEN! zorgt vervolgens dat alles organisatorisch wordt ingepast en dat de juiste afspraken worden gemaakt waarna de aanbieder als teamleider aan de slag gaat.

Kenmerken

  • De diensten zijn belangeloos en informeel en de teamleiders ontvangen hiervoor dus geen geld.
  • Het gaat uitsluitend om het overdragen van kennis en ervaring; er worden geen klusjes uitgevoerd.
  • De kosten voor deelname zijn laag en hebben vooral betrekking op het bestrijden van de onkosten.
  • Kennis en ervaring gaat niet verloren maar wordt maatschappelijk dienstbaar en nuttig ingezet.
  • Jong en oud komen met elkaar in contact waardoor de beeldvorming ten aanzien van elkaar in gunstige zin wordt beïnvloed en isolement wordt voorkomen.
  • Arbeidsvreugde neemt de plaats in van verveling, het gevoel iets te presteren doet het zelfrespect behouden en de sociale contacten helpen mee om vereenzaming te voorkomen.

Huisvesting
Het ‘Activiteitencentrum‘ waarin alle activiteiten plaatsvinden is gelegen aan de Prins Bernhardstraat 12a te Venray.
Een kleine ruimte in het gebouw is ingericht als kantoor. Vooral door zelfwerkzaamheid zijn er 7 lokalen gevormd en terdege opgeknapt waarin alle activiteiten plaatsvinden. Het geheel is uiteindelijk geworden tot een ruimte waarin het goed toeven is, en waarin zowel de aanbieders (teamleiders) als deelnemers zich thuis voelen.
Naast onze eigen activiteiten biedt onze accommodatie ook onderdak aan groepen die aansluiten dan wel binding hebben met onze doelstelling.

  • Het Limburgse Boekbindersgilde; meer informatie vindt U onder menu-knop Gasten
  • Coach4you; meer informatie vindt U onder menu-knop Coach4you